Budgetarbete

Problem 

Mitt uppdrag hos en kund var att i samband med ett uppköp av ett bolag tillsammans med en stor omorganisation, ta fram en budget för den nya organisationen. I detta fall fanns inga historiska siffror att luta sig mot då siffror från tidigare år var från två olika bolag med två olika organisationsstrukturer som nu skulle omvandlas till en ny struktur. Därmed var problematiken med att identifiera intäkter och kostnader till rätt kostnadsställe i den nya organisationen en stor utmaning. 

Lösning 

Vi var två konsulter som arbetade med detta. Som steg ett identifierade vi samtliga intäkter och kostnader som vi därefter fördelade till nya kostnadsställen. I nästa steg fokuserade en av oss på att sammanställa budget och den andra på att sammanställa historiska siffror i den nya strukturen för att därigenom få jämförelsetal. Efter vår sammanställning gick vi vidare till respektive budgetansvarig för genomgång, utmaning, justering och allt som hör till ett vanligt budgetarbete.  

Utmaning 

Antal transaktioner var extremt många och vi hade inte tillgång till bolagens affärssystem. Det innebar att vi fick förlita oss på de siffror som tilldelades oss och därefter själva sammanställa samtliga siffror. En ytterligare utmaning var att det ena bolaget tidigare inte hade gjort någon budget eller uppföljning på kostnadsställenivå.  

Resultat 

Tillsammans med ett bra samarbete, både mellan oss konsulter och medarbetare, fick vi en bra och tydlig budget med simulerade jämförelsetal som kunde presenteras för ledning och styrelse.